BIP MHMG

BIP-Biuletyn Informacji Publicznej stworzony zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz. U. Nr 10, poz. 68.


Dostęp do informacji publicznych zawartych w przedmiotowej stronie BIP uzyskuje się przez stronę główną BIP www.bip.gov.pl poprzez menu podmiotowe lub przedmiotowe lub bezpośrednio przez przedmiotową stronę BIP www.bip.mhmg.pl. Informacje publiczne zawarte w podmiotowym Biuletynie udostępniane są wszystkim zainteresowanym. Sposób dostępu do informacji nieudostępnionych w BIP zawiera przycisk „Nieudostepnione w BIP” w menu głównym.


Podstawowym elementem pozyskiwania informacji na stronie podmiotowej BIP jest GŁÓWNE MENU umieszczone po lewej stronie biuletynu, zawierające wykaz grup tematycznych, zestawiających informacje publiczne udostępnione w BIP. Po wciśnięciu lewym klawiszem myszy nazwy kategorii - informacje zapisane w jej zawartości wyświetlają się w środkowej części ekranu.


W temacie „OGÓLNE DANE” kategoria ,,Podstawowe informacje” zawiera podstawowe dane o Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Kategoria „Godziny otwarcia” przedstawia informacje kiedy są czynne Oddziały Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Kategoria „Ceny biletów” informuje o wysokości opłat pobieranych przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska z tytułu wstępu do Oddziałów. Kategoria „Rada Muzeum” przedstawia skład osobowy Rady w kadencji 20013-2017 oraz jej kompetencje.


W temacie „PODSTAWY PRAWNE” znajdują się podstawowe dokumenty prawne związane z działalnością Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Znajdują się w nim kategorie „Statut”, „Regulamin organizacyjny”, „Schemat organizacyjny”, „Rejestr Instytucji Kultury”. Kategoria „Kontrola Zarządcza” informuje o wewnętrznych procedurach związanych z zarządzaniem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.


W temacie „STRUKTURA ORGANIZACYJNA” znajduje się kategoria „Kierownictwo” informująca o składzie osobowych Dyrekcji Muzeum oraz o jej kompetencjach. Kategorie „Oddziały” i „Działy” podają dane kontaktowe do poszczególnych pracowników Muzeum. Kategoria „Kolegia doradcze” obejmuje pięć podkategorii „Kolegium konserwatorskie”, „Kolegium wystawiennicze”, „Kolegium wydawnicze”, „Komisja ds. pozyskiwania muzealiów” i „Komitet redakcyjny strony internetowe”, które przedstawiają skład i kompetencje poszczególnych ciał doradczych.


Grupa tematyczna „TRYB I ZASADY FUNKCJONOWANIA” zawiera kategorie „Zarządzenia Dyrektora” przedstawiająca wewnętrzne akty normatywne, kategorie „Zamówienia publiczne” podaje informacje o trwających zamówieniach publicznych/przetargach. W kategorii „Majątek i budżet” można uzyskać podstawowe informacje dotyczące spraw finansowych w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. „Załatwianie spraw” podaje informacje dotyczące kontaktu z Muzeum w przypadku spraw związanych nie tylko ze zwiedzaniem. Kategoria „Oferty pracy” informuje o trwającym naborze na wolne stanowiska pracy w Muzeum.


W grupie ,,BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ” kategoria „Instrukcja obsługi” zawiera niniejszy tekst. „Redakcja” podaje dane kontaktowe do osób zajmujących się prowadzeniem BIP. ,,Rejestr zmian” zawiera listę zmian w BIP, oznaczenie tożsamości osoby, która zmianę wprowadziła w danym dziale i rodzaj zmiany.  ,,Nieudostępnione w BIP” podaje sposób dostępu do informacji nieudostępnionych w BIP.


Oprócz menu przedmiotowego na stronie znajdują sie następujące elementy: w lewej, górnej części ekranu znajduje sie logo strony głównej BIP, przycisk umożliwiający przejście na stronę główną BIP prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z prawej strony znajduje sie moduł wyszukiwania, umożliwiający odnalezienie informacji zawierającej frazę lub słowo wpisane w okienku. Wynik wyszukiwania otrzymany w postaci wykazu informacji, w których wyraz lub fraza wystąpiła.

W każdym oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), wysłania dokumentu na pocztą e-mail, lub zapisu dokumentu do formatu PDF.


W celu odczytania na komputerze plików PDF powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.
Jest to darmowy program dostępny w Internecie pod adresem: http://www.adobe.com/

 


Informację wprowadził: Hubert Grzegorczyk
W dniu: 2014-03-01 10:00:00